ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Článek první 

Účel podmínek

 

1.       Obchodní společnost CREAM SICAV, a.s., se sídlem Nuselská 262/34, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 285 45 320, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15122

vydává tyto podmínky pro krátkodobé nájmy prostor sloužících podnikání (dále jen „podmínky“), s odkazem na které bude v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) určován část obsahu smluv uzavíraných společností CREAM SICAV, a.s. (dále jen „společnost CREAM“ v právním postavení pronajímatele na straně jedné s druhými účastníky v právním postavení nájemců (dále jen „Nájemci“) na straně druhé, bude-li jejich předmětem krátkodobý nájem prostor sloužících podnikání. 

 

2.       S odkazem na tyto podmínky bude doplněn část obsahu každé nájemní smlouvy, kterou společnost CREAM přenechá Nájemci do krátkodobého nájmu prostory sloužící užívání (dále jen „krátkodobá nájemní smlouva“). K jiným obchodním podmínkám jednotlivých smluvních stran, pokud je ta která smluvní strana používá, k obchodním zvyklostem, ani k obchodní praxi smluvních stran, se nepřihlíží.

 

3.       Krátkodobým nájmem prostor sloužících podnikání se pro účely těchto podmínek rozumí nájem s dobou trvání maximálně 20 bezprostředně po sobě následujících pracovních dní. Prostorami sloužícími podnikání (dále jen „předmět nájmu“ nebo „nebytové prostory“) se rozumí prostor nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti a slouží-li převážně podnikání.  

 

4.         Tyto podmínky jsou součástí každé krátkodobé nájemní smlouvy, nebude-li se jednat o případ dle článku druhého, písm. c). V případě, že jakékoliv ustanovení krátkodobé nájemní smlouvy bude v rozporu s ustanovením podmínek, má přednost příslušné ustanovení krátkodobé nájemní smlouvy. Nejsou-li ustanovení podmínek a krátkodobé nájemní smlouvy v rozporu, platí ustanovení podmínek a nájemní smlouvy zároveň.           

 

Článek druhý

Vyloučení působnosti podmínek 

 

         Těmito podmínkami se neřídí 

         a) nájemní smlouvy s jiným předmětem nájmu než je prostor sloužící podnikání, 

         b) nájemní smlouvy ohledně prostor sloužících podnikání, pokud se nejedná o krátkodobý nájem,

         

Článek třetí

Souhlas Nájemce s podmínkami

 

         Nájemce potvrzuje, že se před uzavřením nájemní smlouvy seznámil s podmínkami a souhlasí s tím, aby se podmínky staly součástí nájemní smlouvy, odesláním datové zprávy s požadavkem na rezervaci vybraných nebytových prostor z prostředí webové aplikace provozované společnosti CREAM (viz článek čtvrtý, odst. 2 níže)       

 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ

NÁJEMNÍ SMLOUVY

 

Článek čtvrtý

Uzavírání krátkodobých nájemních smluv

 

1.         K uzavírání krátkodobých nájemních smluv bude docházet výhradně prostřednictvím elektronické výměny dat, a to za užití příslušné webové aplikace umístěné se na webových stránkách provozovaných společností CREAM. 

 

2.         Uživatelem aplikace sloužící k uzavírání krátkodobých nájemních smluv (dále jen „rezervační aplikace“) může být osoba, která si v prostředí webových stránek provozovaných společností CREAM zřídí uživatelský účet; po aktivaci uživatelského účtu získá tato osoba přístup k rezervační aplikaci. Zřizuje-li uživatel uživatelský účet jako zástupce právnické osoby, prohlašuje současně, že je oprávněn tuto právnickou osobu zastupovat s tím, že uvádí, o jaké zastoupení se jedná. 

 

3.         Má-li (v daný okamžik potenciální) Nájemce zájem o krátkodobý nájem určitého nebytového prostoru, spustí rezervační aplikaci, v jejímž rámci vyplní požadované informace a vybere nabízené možnosti k nájmu zvoleného nebytového prostoru, potvrdí souhlas s podmínkami a datovou zprávu přes rozhraní rezervační aplikace (za použití dialogového okna „REZERVOVAT“) odešle společnosti CREAM. Nájemce následně v prostředí rezervační aplikace obdrží dokument „Potvrzení rezervace“, který se Nájemci odešle též na e-mail, který Nájemce uvedl, s výzvou k zaplacení nájmu a případných ostatních plateb podle uzavírané krátkodobé nájemní smlouvy.   

 

4.         Dokument „Potvrzení rezervace“ je návrhem na uzavření krátkodobé nájemní smlouvy; Nájemce návrh na uzavření krátkodobé nájemní smlouvy přijme, jakmile provede platbu nájemného a případných ostatních plateb podle uzavírané krátkodobé nájemní smlouvy. Nebude-li návrh na uzavření krátkodobé nájemní smlouvy přijat způsobem dle tohoto odstavce ve lhůtě do třech pracovních dní ………………, pak se návrh na uzavření krátkodobé nájemní smlouvy bez dalšího ruší. O zrušení návrhu na uzavření krátkodobé nájemní smlouvy obdrží Nájemce datovou zprávu, a to na uživatelský účet a dále pak na e-mail uvedený, který Nájemce uvedl. 

 

5.         Po uzavření krátkodobé nájemní smlouvy obdrží Nájemce datovou zprávu potvrzující, že došlo k zaplacení nájemného, vč. případných dalších plateb v souvislosti s krátkodobým nájmem, a tedy k uzavření krátkodobé nájemní smlouvy, se shrnutím jejího obsahu a s případnými instrukcemi pro Nájemce. V případě, že se předmět nájmu nachází v objektu bez recepce, pak součástí datové zprávy dle tohoto odstavce bude též číselný kód k bezkontaktnímu otvírání dveří (viz článek šestý, odst. 2 níže). 

 

Článek pátý

Změny a zrušení krátkodobých nájemných smluv

 

1.         Krátkodobá nájemní smlouva může být změněná nebo doplněna výhradně prostřednictvím písemného právního jednání. 

 

2.         Zrušení krátkodobé nájemní smlouvy upravuje článek devátý těchto podmínek. 

 

 

 

 

 

ČÁST TŘETÍ

USTANOVENÍ K NÁJMU 

 

Článek pátý

Nájem nebytových prostor, součást nájmu, zařízení poskytovaná společností CREAM v souvislosti s nájmem

 

1.         Nebytové prostory, které jsou předmětem nájmu, vymezuje krátkodobá nájemní smlouva. 

 

2.         Nájemce se zavazuje nebytový prostory užívat pouze k účelům, který byl sjednán v příslušné krátkodobé nájemní smlouvě.  

 

3.         Nájemce má do nebytových prostor přístup a je oprávněn tyto užívat pouze v pracovní dny, a do v době od 08.00 hod do 17.00 hod. V případě, že pracovní den připadne na 31.12, Nájemce je oprávněn nebytové prostory užívat od 08.00 hod do 14.00 hod.

 

4.         Součástí nájmu nebytových prostor je užívání těch částí a prostor objektu (např. chodby, schodiště, společná sociální zařízení, apod.), popř. zařízení (např. výtahy), které jsou vyhrazeny společnému užívání, a to k účelům, ke kterým tyto částí a prostory objektu či zařízení slouží.

 

5.         V krátkodobé nájemní smlouvě současně může být sjednáno, že společnost CREAM poskytne za zvláštní úplatu k užívání určitá technická zařízení (zpravidla telekomunikační zařízení, výpočetní techniku, tiskárny, kopírovací zařízení apod.), ať již k výlučnému užívání Nájemci nebo ke společnému užívání ze strany více uživatelů.

 

6.         Vytápění, ochlazování (je-li nebytový prostor vybaven klimatizací), dodávky elektrické energie, osvětlení zajišťuje na své náklady společnost CREAM.   

 

Článek šestý

Předání a převzetí nebytových prostor do užívání

 

1.         Je-li nebytový prostor umístěn v objektu s recepcí, pak k jeho předání a převzetí do užívání dojde tak, Nájemce předmět nájmu převezme předmět nájmu od osoby pracující na recepci, od níž současně podle okolností obdrží klíče nebo nosič s čipem či číselný kód k bezkontaktnímu otevírání dveří; o předání a převzetí předmětu nájmu do užívání bude pořízen písemný zápis, a to v listinné formě nebo elektronické formě.

 

2.         V případě objektů bez recepce platí, že Nájemce při uzavření nájemní smlouvy obdrží číselný kód, který slouží k odemykání a zamykání vstupu (dveří) do objektu s předmětem nájmu i vlastního předmětu nájmu; přidělený číselný kód se aktivuje s počátkem nájmu s tím, že v tento okamžik je Nájemce oprávněn poprvé vstoupit do předmětu nájmu a zahájit jeho užívání. Aktivací přiděleného číselného kódu společnost CREAM splní povinnost k předání nebytových prostor.

 

3.         Při prvním vstupu do předmětu nájmu má Nájemce za povinnost provést obhlídku předmětu nájmu a upozornit společnost CREAM na jeho případná poškození, popř. na poškozené nebo chybějící vybavení předmětu nájmu (dále vše jen jako „vady předmětu nájmu“). V případě, že k předání a převzetí nájmu do užívání dojde od osoby pracující na recepci, pak vady předmětu nájmu musí být uvedeny v písemném zápisu (viz odst. 1 v tomto článku výše). V případě, že se předmět nájmu nachází v objektu bez recepce, pak Nájemce zjištěné vady předmětu nájmu oznámí telefonicky na čísle ……………….., anebo zašle datovou zprávu na e-mail: ……………, popř. datovou zprávu odešle z prostředí uživatelského účtu.

 

Článek sedmý

Práva a povinnosti účastníků nájemního vztahu 

 

1.         Společnost CREAM má za povinnost: 

            a) předat Nájemci předmět nájmu do užívání ve stavu způsobilém užívání a s vybavením specifikovaným v nájemní smlouvě a po celou dobu trvání nájmu zajistit Nájemci nerušený výkon užívacích práv;

            b) umožnit Nájemci užívání těch prostor a zařízení v objektu s předmětem nájmu, jejichž užívání je součástí nájmu předmětu nájmu, a dále pak těch zařízení, která mají být poskytnuta k užívání v rámci služeb souvisejících s nájmem předmětu nájmu.

 

 

2.         Nájemce má za povinnost:  

            a) předmět nájmu užívat výhradně k účelu, ke kterému si je pronajal s tím, že při užívání předmětu nájmu, jeho vybavení, společných prostor a zařízení, jejichž užívání je součástí nájmu předmětu nájmu, popř. zařízení poskytovaných společností CREAM k užívání v rámci služeb souvisejících s nájmem předmětu nájmu postupuje s péčí řádného hospodáře, zejména pak dodržuje provozní řád, návody k užívání a jiné obdobné pokyny,  

            b) zdržet se provádění jakýchkoliv změn či úprav předmětu nájmu, společných prostor a zařízení, jejichž užívání je součástí nájmu předmětu nájmu, popř. zařízení poskytovaných společností CREAM k užívání v rámci služeb souvisejících s nájmem nebytových prostor postupuje s péčí řádného hospodáře a dodržuje návody k užívání nebo k provozu;

c) zdržet se provádění jakékoliv činnosti, v důsledku které by mohlo dojít k ohrožení života, zdraví, majetku či ekologických hodnot a požární bezpečnosti;

         d) uhradit společnosti CREAM všechny škody, které jí vzniknou v důsledku jeho provozní a jiné činnosti; toto ustanovení platí i ve vztahu ke třetím osobám, a to včetně veškerých škod, které společnosti CREAM způsobí třetí osoba, která Nájemce navštíví v nebytových prostorech;

         e) zdržet se užívání předmětu nájmu a jeho vybavení způsobem, kterým by jakkoliv nad míru přiměřenou poměrům způsobil jejich opotřebení; to stejné platí též pro společné prostory a zařízení, jejichž užívání je součástí nájmu předmětu nájmu, popř. pro zařízení poskytovaná společností CREAM k užívání v rámci služeb souvisejících s nájmem předmětu nájmu,

         f) předmět nájmu udržovat v čistotě a odpad ukládat výlučně do nádob k tomuto účelu vyhrazených a zdržet se chování, kterým by došlo k znečištění předmětu nájmu, jeho vybavení, popř. prostor a zařízení, jejichž užívání je součástí nájmu předmět nájmu, 

         g) předmět nájmu, jeho vybavení, popř. prostory a zařízení, jejichž užívání je součástí nájmu předmětu nájmu, jakou i zařízení poskytnutá společností CREAM k užívání v souvislosti s nájmem, chránit před poškozením či zničením; v případě výskytu závady, poškození nebo potřeby provedení oprav Nájemce takovou potřebu společnosti CREAM bez zbytečného odkladu oznámí některým ze způsobů pro oznamování vad předmětu nájmu (viz článek šestý, odst. 3 výše), 

         h) v předmětu nájmu provozovat pouze kancelářskou techniku a telekomunikační zařízení, žádná jiné zařízení, a to vč. varných konvic, elektrických topných těles apod. není oprávněn bez souhlasu společnosti CREAM používat;

         i) zdržet se obtěžování uživatele ostatních prostor v objektu nadměrným hlukem a zachovávat základní pravidla slušného chování a dobrých mezilidských vztahů;

         j) strpět provedení nezbytné opravy, ukáže-li se během nájmu její potřeba a tuto nelze odložit na dobu po skončení nájmu, i když mu provedení opravy způsobí obtíže nebo jej omezí v užívání předmětu nájmu, 

         k) umožnit společnosti CREAM na základě oznámení učiněného v přiměřené době předem kontrolu předmětu nájmu za účelem zjištění, zda jej Nájemce užívá v souladu se sjednaným účelem, a zda plní své další povinnosti vyplývající z krátkodobé nájemní smlouvy, jakož i obecně závazných právních předpisů, stejně jako za účelem provádění potřebných revizí, údržby a oprav, nebo ročních inventur majetku; předchozí oznámení se nevyžaduje, je-li třeba zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.

 

3.         Platí, že veškerou údržbu a opravy předmětu nájmu provádí a zajišťuje společnost CREAM na své náklady, ledaže by jednalo o odstranění škod, za které nese odpovědnost Nájemce.

 

4.         Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu, výpůjčky nebo k němu zřídit jiné užívací právo ve prospěch jiné osoby.

 

5.         Nájemce má za povinnost zdržet se užívání předmětu nájmu k provozování protiprávní činnosti, zejména pak trestných činů nebo přestupků.

 

Článek osmý

Zrušení krátkodobé nájemní smlouvy, ukončení nájmu a vrácení předmětu nájmu

 

1.         Před převzetím nebytových prostor do užívání může Nájemce krátkodobou nájemní smlouvu zrušit odstoupením (zrušením rezervace nebytového prostoru); krátkodobá nájemní smlouva je zrušena doručením odstoupení (zrušení rezervace nebytového prostoru) společnosti CREAM. Nájemce je oprávněn zrušit krátkodobou nájemní smlouvu v souladu s tímto odstavcem, i když společnosti CREAM uhradí nájemné a případné ostatní platby podle rušené krátkodobé nájemní smlouvy.

 

2.         Dojde-li ke zrušení krátkodobé nájemní smlouvy ……………….. nejpozději ……….. dní před počátkem nájmu, neplatí Nájemce žádné odstupné (storno poplatek). Dojde-li ke zrušení krátkodobé nájemní smlouvy v rozmezí od ………….. do ……………… před počátkem nájmu, pak společnosti CREAM náleží odstupné (storno poplatek) ve výši ……………. % z nájemného dohodnutého v krátkodobé nájemní smlouvě. Bude-li krátkodobá nájemní smlouva zrušena později než ………. před počátkem nájmu, pak společnosti, pak společnosti CREAM náleží odstupné (storno poplatek) ve výši 100% nájemného dohodnutého v krátkodobé nájemní smlouvě. K úhradě odstupného (storna poplatku) je společnost CREAM oprávněna použít nájemného, které Nájemce uhradil; pokud ve prospěch Nájemce vznikne rozdíl, společnost CREAM tento vrátí do 30 dní od zrušení krátkodobé nájemní smlouvy.

 

3.         Nájem nebytových prostor zanikne:

a) uplynutím dohodnuté doby trvání nájmu,

b) na základě písemné výpovědi podané jednou ze smluvních stran,

c) na základě písemné dohody smluvních stran,

d) z ostatních důvodů vyplývajících ze zákonné úpravy obsažené v NOZ.

 

4.         Nájem nebytových prostor lze před uplynutím dohodnuté doby trvání nájmu vypovědět pouze z důvodů uvedených v odst. 5 v tomto článku níže s tím, že nájem v takovém případě zanikne doručením výpovědi druhé straně.

 

5.         Společnost CREAM je oprávněna nájem nebytových prostor vypovědět bez výpovědní doby, jestliže

            a) Nájemce poruší některou ze svých povinností vyplývající z článku sedmého, odst. 2 písm. a), b), c), e), f), h), i) nebo j);

            b) Nájemce poruší závazek vyplývající z článku sedmého, odst. 4 nebo 5 výše;

            c) Nájemce poruší jinou povinnost či závazek vyplývající z krátkodobé nájemní smlouvy nebo obecně závazného právního předpisu, přičemž v porušování této povinnosti nebo závazku pokračuje, popř. neodstraní závadný stav, ačkoliv byl společností CREAM na porušování povinnosti nebo závazku upozorněn nebo k odstranění závadného stavu vyzván.

 

6.         Se zánikem nájmu předmětu nájmu má Nájemce za povinnost předmět nájmu předat společnosti CREAM, a to vyklizený, ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení. V případě, že se předmět nájmu nachází v objektu s recepcí, Nájemce předá předmět nájmu pracovníkovi recepce s tím, že o předání předmětu nájmu bude pořízen písemný zápis, a to v listinné formě nebo elektronické formě. V případě, že se předmět nájmu nachází v objektu bez recepce, Nájemce vyklidí a opustí nebytové prostory nejpozději v okamžik, ke kterému uplyne doba nájmu.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Článek devátý

Doložka o obligačnímu statutu a příslušnosti soudu 

 

1.         Právní vztah založený krátkodobou nájemní smlouvou se se řídí právem České republiky, zejména pak NOZ. 

 

2.         Případné spory mezi smluvními stranami vzniklé na základě krátkodobé nájemní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny v prvé řadě dohodou. Pokud nedojde k dohodě, je k projednání takových sporů podle výslovné dohody smluvních stran příslušný obecný soud žalované smluvní strany.

 

Článek desátý

Doručování 

 

1.         Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen podle krátkodobé nájemní smlouvy, a který je právním jednáním, lze doručit:

a) datovou zprávou na adresu datové schránky té které smluvní strany,

b) datovou zprávou odeslanou na e-mail uvedený tou kterou smluvní stranou pro doručování datových zpráv s tím, že tato datová zpráva musí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem (tj. zaručeným elektronický podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu), 

c) osobně,

d doporučeným dopisem na adresu sídla, které je u té které smluvní strany zapsáno v obchodním rejstříku nebo rejstříku živnostenského podnikání, anebo kterou Nájemce uvedl pro doručování. 

 

Článek jedenáctý

Všeobecná a závěrečná ustanovení

 

1.         Práva a povinnosti účastníků nájemního vztahu založeného krátkodobou nájemní smlouvou, která nejsou výslovně upravena podmínkami, resp. krátkodobou nájemní smlouvou, se řídí NOZ, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy. Ustanovení § 2208, § 2210 odst. 2, odst. 3, § 2212, § 2219 odst. 2, § 2220 odst. 1 věta druhá za středníkem, § 2226 odst. 2, §2227, § 2230, § 2247, § 2305 věta druhá, § 2308, § 2311, § 2315 NOZ se nepoužijí.

 

2.         Jestliže tyto podmínky pro určité právní jednání vyžadují či předepisují písemnou formu, pak je vyloučeno, a to pod sankcí neplatnosti, aby takové právní jednání mělo jinou právní formu.

 

3.         Tyto podmínky nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1.10.2021.

 

 

 

 

 

V Praze dne …………………….

 

 

 

 

                                                                                              CREAM SICAV, a.s.