Ochrana osobních údajů

Přístup na stránky www.cream-reality.cz nebo na některé další webové stránky a služby poskytované společností CREAM Real Estate, s.r.o. (dále jen jako „provozovatel“) prostřednictvím této internetové stránky mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Provozovatel neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd.

Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Provozovatel dále využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro navázání obchodní spolupráce, provádění analýz, poskytování dalších služeb, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů. Provozovatel se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.

Osobní údaje jsou provozovatelem zabezpečeny dle moderních IT software standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv nebo pronájmu internetové domény www.cream-reality.cz jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky vydává společnost CREAM Real Estate, s.r.o. jako provozovatel a je oprávněna jakékoli změny. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 7. 2015.